Политика Конфиденциальности

ТОО «Alshaya Kazakhstan» (Алшая Казахстан) уважают тайну Вашей личной жизни, защищают Ваши персональные данные и обрабатывают их в соответствии с законодательством Республики Казахстан. Кроме случаев, предусмотренных законодательством Республики Казахстан, мы не будем раскрывать информацию, идентифицирующую Вас лично или позволяющую другим лицам напрямую связаться с Вами без Вашего согласия.

Настоящим свободно, своей волей и в своем интересе я даю согласие ТОО «Alshaya Kazakhstan» (Алшая Казахстан) по юридическому адресу: Республика Казахстан, г.Алматы, ул. Мауленова 85 (далее – Общество), на автоматизированную и без использования средств автоматизации обработку моих персональных данных/персональных данных моего несовершеннолетнего ребенка, указанных в настоящей анкете, включая сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, передачу (распространение, предоставление, доступ, трансграничную передачу), обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение.

Также даю согласие на передачу по поручению Общества моих персональных данных/персональных данных моего несовершеннолетнего ребенка третьим лицам в целях осуществления их обработки по поручению Общества. Актуальную информацию о партнёрах, привлекаемых Обществом для обработки персональных данных, можно узнать на сайте www.starbucks.com.kz .

Настоящим я также даю согласие на получение информации о товарах и услугах Общества, которые потенциально могут представлять для меня интерес, по сетям электросвязи и по почтовой связи (включая, но не ограничиваясь: SMS-рассылки, e-mail-рассылки, рассылки по почте).

Обработка персональных данных осуществляется в целях анализа продаж, основных предпочтений и потребностей клиентов, рассылки информационных сообщений, развития и расширения рынка, предоставления товаров и услуг, улучшения качества предоставляемых услуг и обслуживания, обеспечения возможности участия клиентов в программах лояльности, акциях, кампаниях, лотереях, проведения маркетинговых исследований, ответов на жалобы и обращения.

Настоящее согласие вступает в силу с момента его подписания, действует до его отзыва мной путем подачи Обществу письменного заявления.

«Alshaya Kazakhstan» (Алшая Казахстан) ЖШС Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес Сіздің жеке өміріңіздің құпиясын құрметтейді, Сіздің дербес деректеріңізді қорғайды және оларды өңдейді. Қазақстан Республикасының заңнамасында көзделген жағдайларды қоспағанда, біз Сізді жеке сәйкестендіретін немесе басқа тұлғаларға Өз келісіміңізсіз тікелей Сізбен хабарласуға мүмкіндік беретін ақпаратты ашпаймыз.

Осы арқылы еркін, өз еркіммен және өз мүддемде мен Қазақстан Республикасы, Алматы қ., Мауленов көшесі 85 кеңсе мекенжайы бойынша «Alshaya Kazakhstan» (Алшая Казахстан) ЖШС-ға (бұдан әрі – Қоғам) жинау, жазып алу, жүйелеу, жинақтау, сақтау, нақтылау (жаңарту, өзгерту), алу, пайдалану, тапсыру (тарату, ұсыну, қолжетімділік, трансшекаралық тапсыру), иесіздендіру, бұғаттау, жою, құртуларды қоса алғанда, осы сауалнамада көрсетілген менің дербес деректерімді-менің кәмелет жасқа толмаған баламның дербес деректерін автоматтандырылған және автоматтандыру құралдары пайдаланылмайтын өңдеуге беруге келісемін.

Сондай-ақ мен Қоғамның тапсырысымен менің дербес деректерімді/менің кәмелет жасқа толмаған баламның дербес деректерін Қоғамның тапсырысымен оларды өңдеуді іске асыру мақсатында, үшінші тұлғаларға беруге келісім беремін. Дербес деректерді өңдеу үшін Қоғам тарапынан тартылатын серіктестер туралы өзекті ақпаратты www.starbucks.com.kz сайтынан білуге болады.

Осы арқылы мен электрлік байланыс желілерімен және пошта байланысымен (SMS-таратылымдарды, e-mail-таратылымдарды, пошта таратылымдарын қоса алғанда, бірақ онымен шектелмей) мен үшін ерекше қызығушылық тудыра алатын Қоғамның тауарлары мен қызметтері туралы ақпарат алуға келісім беремін.

Дербес деректерді өңдеу сатуды, клиенттердің негізгі қалаулары мен қажеттіліктерін талдау, ақпараттық хабарламалар жолдау, нарықты дамыту мен кеңейту, тауарлар мен қызметтерді ұсыну; ұсынылатын қызметтер мен қызмет көрсетулердің сапасын жақсарту, адалдық бағдарламаларына, акцияларға, лотореяларға қатысу мүмкіндікерін қамтамасыз ету, маркетингілік зерттеулер жүргізу, шағымдар мен өтініштерге жауап беру мақсатында іске асырылады.

Осы келісім оған қол қойылған сәттен бастап күшіне енеді, менің Қоғамға жазбаша өтініш жолдауым арқылы оны кері шақырып алғанға дейін әрекет етеді.